پروسه تبدیل ورق به مقاطع ساختمانی (H.S.S) نتیجه فرایندی شامل فرمینگ، جوش و سایزینگ می باشد. در حال حاضر از ۳ شیوه برای تولید این مقاطع استفاده می گردد:

۱- تبدیل لوله به ستون باکس:
در روش تبدیل لوله به ستون باکس، ابتدا ورق با عرض لازم با توجه به مقطع مورد نظر وارد دروازه های فرمینگ می شود. در این دروازه ها، ورق با عبور از چند مرحله فرم دهی به لوله تبدیل می شود. سپس درز میانی آن به شیوه «ERW» جوش می شود و بعد از خنک کاری با عبور از دروازه های سایزینگ به مقطع چهارگوش با فرم و سایز مورد نظر تبدیل می گردد.

از این روش برای تولید مقاطع تا سایز ۵۰۰×۴۰۰ استفاده می شود.
پس از تبدیل ورق فولادی به لوله، می توان با اعمال تغییراتی، ورق تولیدی را به محصول دلخواه تبدیل نمود.
این مقاطع می تواند به شکل مربع و مستطیل نیز باشد. در مرحله سایزینگ مقطع مربعی شکل (RHS) و یا دایره ای شکل (CHS) می باشد که به صورت فرم سرد تولید می شود.

۲- روش تولید مستقیم:
در این روش ورق صاف پس از برش لبه ها با عبور از دروازه های متعدد، توسط قالب های فرم دهنده در چهار نقطه (۴وجه ستون) خم می شود و به فرم مربع یا مستطیل در می آید. سپس درز میانی با شیوه ERW جوش می شود. پس از خنک کاری، با عبور از دروازه های سایزینگ، فرم نهایی محصول به دست می آید.

در این شیوه تنها چهار گوشه ستون فرم دهی می شوند و مابقی سطوح بدون تغییر فیزیکی می مانند در حالی که در شیوه اول (تبدیل لوله به ستون باکس)، تمام سطوح ورق مورد سردکاری و فرم دهی قرار می گیرند.
این ویژگی یکی از مزیت های مهم روش تولید مستقیم ستون باکس می باشد.

۳– تولید دو تکه:
در این شیوه، دو تکه همسان از ورق صاف توسط پرس برک (یا شیوه های دیگر) خم شده و دو نیمه تشکیل دهنده مقطع را می سازند. این دو نیمه سپس توسط جوشکاری «زیر پودری» (SAW) در محل درزها به هم جوش می شوند و تشکیل باکس یکپارچه را می دهند.

بدیهی است که این شیوه تولید یکپارچه و مداوم نیست و سرعت تولید آن نیز پایین می باشد. در ضمن در عمل، تولید ستون های یکپارچه با طول بیش از ۶ متر بسیار دشوار و غیر اقتصادی می باشد.
عمده کاربرد این شیوه، تولید مقاطع با سایز و ضخامت بالا (بیش از mm 20) می باشد.

دسته بندی شده در:                                    
پرینت متن