جدول مشخصات محصولات پروفیل به تفکیک نوع ،ضخامت،وزن شاخه به کیلوگرم ،تعداد در هر بسته و در نهایت وزن تقریب هر بسته را می توانید مشاهده نمایید.

ردیف نوع محصول-میلیمتر ضخامت-میلیمتر وزن شاخه-کیلوگرم تعدادمحصول در هر بسته وزن تقریبی هر بسته
۱ ۱۰*۲۵ ۲ ۶٫۵ ۱۶۰ ۱۰۵۰
۲ ۱۰*۳۰ ۲ ۷ ۱۵۰ ۱۰۵۰
۳ ۲۰*۲۰ ۲ ۷ ۱۵۰ ۱۰۵۰
۴ ۲۰*۳۰ ۲ ۹ ۱۲۰ ۱۱۰۰
۵ ۲۰*۴۰ ۲ ۱۱ ۹۶ ۱۰۵۰
۶ ۲۰*۵۰ ۲ ۱۳ ۷۸ ۱۰۵۰
۷ ۲۰*۶۰ ۲ ۱۵ ۷۲ ۱۱۰۰
۸ ۲۰*۶۰ ۲ ۱۵ ۷۰ ۱۰۰۰
۹ ۲۵*۲۵ ۲ ۹ ۱۲۰ ۱۱۰۰
۱۰ ۳۰*۳۰ ۲ ۱۱ ۱۰۰ ۱۱۰۰
۱۱ ۳۰*۴۰ ۲ ۱۳ ۸۰ ۱۰۵۰
۱۲ ۳۰*۵۰ ۲ ۱۵ ۷۲ ۱۱۰۰
۱۳ ۳۰*۶۰ ۲ ۱۷ ۶۴ ۱۱۰۰
۱۴ ۳۵*۳۵ ۲ ۱۳ ۸۱ ۱۰۵۰
۱۵ ۴۰*۱۰۰ ۲ ۲۶٫۵ ۴۰ ۱۱۰۰
۱۶ ۴۰*۴۰ ۲ ۱۵ ۷۰ ۱۰۵۰
۱۷ ۴۰*۶۰ ۲ ۱۹ ۵۶ ۱۱۰۰
۱۸ ۴۰*۸۰ ۲ ۲۳ ۴۸ ۱۱۰۰
۱۹ ۵۰*۵۰ ۲ ۱۹ ۵۴ ۱۰۵۰
۲۰ ۶۰*۶۰ ۲ ۲۳ ۴۸ ۱۱۰۰
۲۱ ۷۰*۷۰ ۲ ۲۶٫۵ ۴۲ ۱۱۰۰
۲۲ ۸۰*۸۰ ۲ ۳۰ ۳۶ ۱۱۰۰
۲۳ ۹۰*۹۰ ۲ ۳۴ ۳۰ ۱۰۵۰
۲۴ چارچوب فرانسه ۲ ۲۵ ۴۹ ۱۲۵۰
۲۵ چارچوب معمولی ۲ ۲۴ ۴۲ ۱۰۰۰
۲۶ چارچوب مکزیکی ۲ ۲۸ ۳۵ ۱۰۰۰
۲۷ سپری۵۰۷ ۲ ۱۵ ۷۰ ۱۰۵۰
۲۸ کلافی۵۰۹ ۲ ۱۵ ۷۰ ۱۰۵۰
۲۹ لنگه دری۵۰۸ ۲ ۱۵ ۷۰ ۱۰۵۰
۳۰ لوله ۲ اینچ(۶۰) ۲ ۱۸ ۷۰ ۱۳۰۰
۳۱ لوله ۵(داربستی) ۲ ۱۴ ۷۰ ۱۰۰۰
ردیف نوع محصول-میلیمتر ضخامت-میلیمتر وزن شاخه-کیلوگرم تعدادمحصول در هر بسته وزن تقریبی هر بسته
۱ ۲۰*۲۰ ۲٫۵ ۹ ۱۵۰ ۱۳۰۰
۲ ۲۰*۳۰ ۲٫۵ ۱۱٫۵ ۱۲۰ ۱۴۰۰
۳ ۲۰*۴۰ ۲٫۵ ۱۴ ۹۶ ۱۴۰۰
۴ ۳۰*۶۰ ۲٫۵ ۲۱ ۶۴ ۱۳۵۰
۵ ۴۰*۱۰۰ ۲٫۵ ۳۳ ۴۰ ۱۳۵۰
۶ ۴۰*۴۰ ۲٫۵ ۱۸ ۸۰ ۱۴۵۰
۷ ۴۰*۶۰ ۲٫۵ ۲۴ ۶۴ ۱۵۵۰
۸ ۴۰*۸۰ ۲٫۵ ۲۸ ۵۴ ۱۵۰۰
۹ ۵۰*۵۰ ۲٫۵ ۲۴ ۶۳ ۱۵۰۰
۱۰ ۶۰*۶۰ ۲٫۵ ۲۸ ۴۸ ۱۳۵۰
۱۱ ۷۰*۷۰ ۲٫۵ ۳۳ ۴۲ ۱۴۰۰
۱۲ ۸۰*۸۰ ۲٫۵ ۳۸ ۳۶ ۱۳۵۰
۱۳ ۹۰*۹۰ ۲٫۵ ۴۳ ۳۰ ۱۳۰۰
ردیف نوع محصول-میلیمتر ضخامت-میلیمتر وزن شاخه-کیلوگرم تعدادمحصول در هر بسته وزن تقریبی هر بسته
۱ ۳۰*۶۰ ۳ ۲۵ ۵۶ ۱۴۰۰
۲ ۴۰*۱۰۰ ۳ ۴۰ ۴۰ ۱۶۰۰
۳ ۴۰*۴۰ ۳ ۲۲٫۵ ۷۲ ۱۶۰۰
۴ ۴۰*۶۰ ۳ ۲۸ ۵۶ ۱۵۵۰
۵ ۴۰*۸۰ ۳ ۳۳٫۵ ۴۸ ۱۶۰۰
۶ ۵۰*۵۰ ۳ ۲۸ ۵۴ ۱۵۰۰
۷ ۶۰*۶۰ ۳ ۳۳٫۵ ۴۸ ۱۶۰۰
۸ ۷۰*۷۰ ۳ ۴۰ ۳۶ ۱۴۵۰
۹ ۸۰*۸۰ ۳ ۴۵ ۳۶ ۱۶۰۰
۱۰ ۹۰*۹۰ ۳ ۵۰ ۳۰ ۱۵۰۰

تولیدکننده پروفیل، تولید کننده پروفیل، تولیدکننده لوله، تولید کننده لوله، لوله، پروفیل، قوطی، چارچوب، کارخانه پروفیل، ورق ۲ میل، سپری، کلاف، پروفیل درب و پنجره

پرینت متن