قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد، اگرچه قیمت برخی از محصولات افزایش یافته اما اکثر کالاها با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

 

به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار نتیجه آمارگیری از مصالح ساختمانی در نیمه اول سال جاری را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش از حدود ۱۵۰ قلم مصالح ساختمانی که تغییرات قیمتی آن عنوان شده، قیمت ۹۰ کالا کاهش یافته است. یعنی ۶۰ درصد مصالح ساختمانی در نیمه اول سال جاری کاهش قیمت داشته‌اند.

گروه خاک، مصالح سنگی بتن و بنایی و سنگ‌های ریشه‌دار
بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه اول ۱۳۹۴، در سه گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنـایی » و «سـنگ‌هـای ریشه‌دار»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری به جز یک قلم، نسبت به دوره قبل افزایش داشته است. در بین اقـلام ایـن گـروه هـا، «خاک رس طبیعی» با ۲۲٫۸ درصد دارای بیشترین افزایش متوسـط قیمـت و «سـنگ دو تیشـه ی ریشـه دار لاشـتر » بـا ۱٫۸ درصـد دارای بیشترین کاهش قیمت بوده است.

گروه سنگ‌های تخت پلاک
با مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه «سنگ‌های تخت پلاک» در نیمه اول سال ۱۳۹۴ با نیمه قبل، مشاهده می‌شود که تمامی اقلام کـم و بیش دارای کاهش متوسط قیمت هستند. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پودر سنگ معمولی» بـا ۱٫۱ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید-درجه یک» با ۲۸٫۹ درصد بوده است. در این گروه، مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۴ با دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش متوسط قیمت تمـامی اقلام است.

گروه آجر و سفال
با مقایسه اقلام گروه «آجر و سفال» در این دوره نسبت به دوره قبل، مشاهده می‌شود متوسط قیمت تمامی اقلام به جز یک قلم، افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر ماشینی سوراخدار سفید ۴ سانتی» بـا ۱۳ درصـد و بـیش تـرین نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی- نیمه اول ۱۳۹۴ کاهش متوسط قیمت مربوط به «آجر فشاری» با ۹٫۸ درصد بوده است.

گروه لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه
در گروه «لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه»، شاهد نوسان متوسط قیمت‌ها گاه به‌صورت افزایشـی و گـاه بـه صـورت کاهشـی نسبت به دوره قبل هستیم. بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «ناودانی نمره ۲۶» با ۲۰ درصد و بـیش‌تـرین کاهش متوسط قیمت مربوط به «نبشی نمره ۵۵» با ۲۴٫۱ درصد بوده است.

گروه میلگرد
در گروه «میلگرد»، متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل دارای کاهش بوده است. در بـین اقـلام ایـن گـروه بـیش‌تـرین کـاهش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد ساده نمره ۱۰» و «میلگرد آجدار نمره ۱۲» با ۱۲٫۷ درصد و کمترین کاهش مربوط به «شـبکه جوشـی مش فولادی با میلگرد ساده» با ۲٫۲ درصد بوده است.

گروه ورق‌های فلزی
در گروه «ورق‌های فلزی»، شاهد نوسان متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل گاه بـه‌صـورت افزایشـی و گـاه بـه‌صـورت کاهشـی هستیم. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «پروفیل برنزی توپر» با ۹٫۵ درصد و بیشتـرین کـاهش متوسـط قیمت مربوط به «ورق مس» با ۴٫۲ درصد بوده است.

گروه ورق‌های گالوانیزه
در گروه «ورق‌های گالوانیزه»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل دارای کاهش بـوده اسـت. در بـین اقـلام ایـن گـروه، بیشترین کاهش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «ورق گالوانیزهی رنگی» بـا ۸٫۷ درصـد و کمتـرین کـاهش متوسـط قیمـت مربوط به «ورق گالوانیزه کرکره‌ای» با ۲٫۹ درصد بوده است.

گروه قطعات پیش‌ساخته سیمانی و بتنی
در گروه «قطعات پیش‌ساخته سیمانی و بتنی»، مقایسه متوسط قیمت اقلام در نیمه اول ۱۳۹۴ بـا نیمـه قبـل نشـان مـی‌دهـد متوسط همه قیمت‌ها به جز یک قلم کاهش داشته است. در بین اقلام این گروه، بیشترین افـزایش متوسـط قیمـت مربـوط بـه «کفپـوش بتنی» با ۱۴٫۲ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «لوله سیمانی معمولی نمره ۲۰» با ۳۳٫۳ درصد بوده است.

گروه موزاییک
نتایج آمارگیری نیمه اول سال ۱۳۹۴ نمایانگر آن است که در گروه «موزاییک»، متوسط قیمت تمامی اقلام مـورد آمـارگیری نسـبت بـه دوره قبل کاهش داشته است. در این میان، بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «موزاییک فرنگی با خرده سنگ مرمر یا مرمریت تـا نمـره ۵ به ابعاد ۴۰×۴۰» با ۱۹٫۱ درصد است. کمترین کاهش قیمت نیز با ۸٫۵ درصد به «موزاییک سیمانی ساده به ابعاد ۳۰×۳۰» تعلق دارد.

گروه چوب
مقایسه نتایج این آمارگیری با دوره پیش حاکی از آن است کـه در گـروه «چـوب »، «مصـالح سـاخته شـده چـوبی » و «گـروه قطعـات پیش‌ساخته چوبی» تمامی اقلام دارای کاهش قیمت بوده‌اند. بیشترین کاهش قیمت در این سه گروه مربوط به «نئوپـان بـه ضـخامت ۱۶ میلی متر» با ۲۷ درصد و کمترین کاهش مربوط به «تخته فیبر به ضخامت ۳ میلی متر» با ۳٫۶ درصد بوده است.

گروه محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار
در گروه «محصولات پلاستیکی پوشش کف و دیوار» مقایسه متوسط قیمت اقلام در این دوره با دوره قبل دارای افـزایش بـوده اسـت. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت نسبت به دوره قبل مربوط به «کفپوش پلاسـتیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد ۲۵×۲۵ و ضخامت ۲ میلی متر به صورت تایل» با ۲٫۴ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «کفپوش پلاسـتیکی از نـوع وینیـل بـه ابعـاد ۵۰×۵۰ و ضخامت ۲ میلی متر به صورت تایل» با ۲/۲ درصد بوده است.

گروه مصالح پلاستیکی و لاستیکی
در گروه «مصالح پلاستیکی و لاستیکی» متوسط قیمت «ورق بدون موج اکریلیک به ضخامت حدود ۳ میلیمتر» نسبت بـه نیمـه قبـل ۱۰٫۴ درصد و نسبت به نیمه مشابه سال قبل ۱۳٫۱ درصد افزایش داشته است.

گروه چتایی
نتایج آمارگیری نیمه اول ۱۳۹۴ نمایانگر آن است که در گروه «چتایی»، متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت بـه دوره قبـل افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط بـه «گـونی چتـایی ۴۵×۱۱» بـا ۳۵٫۱ درصـد و کمتـرین افـزایش متوسط قیمت مربوط به «گونی چتایی ۴۰×۷» با ۱۸٫۴ درصد است.

پرینت متن