سایت خبری تحلیلی خبرآنلاین در مطلبی به قلم محسن جلال پور با اشاره به مبحث بودجه آورده است : برای شفافیت دربودجه بهتر است دولت مبلغ مشخصی به عنوان سهم نفت در بودجه سالانه درنظرگرفته و بودجه را بر اساس آن تنظیم کند.

در ادامه مطلب رئیس اتاق ایران می خوانیم : جوزف شومپیتر،اقتصاددان معروف و نویسنده کتاب معروف تاریخ تحلیل اقتصاد ، می گوید: ‘هیچ چیز شرایط، وضعیت، منزلت و جایگاه یک کشور را بهتر از سیاست های مالی که توسط نظام سیاسی آن کشور تنظیم می شود بیان نمی کند.’
این روزها دولت مشغول تدوین بودجه سال ١٣٩۵ است. هرچند درتنظیم بودجه نکات متفاوتی باید مد نظرقرارگیرد ولی به عنوان نماینده بخش خصوصی برچند موضوع تأکید دارم.
الف/ برای شفافیت دربودجه بهتر است دولت مبلغ مشخصی به عنوان سهم نفت در بودجه سالانه درنظرگرفته و بودجه را بر اساس آن تنظیم کند. به این معنی که دربودجه، به میزان فروش نفت وقیمت آن و قیمت ارز پرداخته نشود بلکه مبلغ مشخصی که با واقعیات بازار و ظرفیت فروش نفت وحدود قیمت ارزمنطبق است را محاسبه کرده وبودجه را براساس ان تنظیم کنند. بدیهی است که میزان کمبود یا مازاد مبلغ حاصل از فروش نفت، باید درصندوقی مانند صندوق توسعه ملی برداشت یا واریزشود
ب/ پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باید جزو اولویت های اصلی در بودجه سال آتی باشد. نحوه پرداخت می تواند متفاوت باشد اما به نظر من یکی ازبهترین راه ها صدور اوراق قرضه ارزی یا ریالی است که بازپرداخت آن بین یک تا پنج سال آینده طوری برنامه ریزی شود که نرخ سود و تورم درآن لحاظ شده باشد.
ج/ دربخش بودجه عمرانی، اصل بر اتمام پروژه های نیمه تمام قرارگرفته و دراین اصل، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی به عنوان یک اولویت، تعریف و برای استان هایی که دراین امر موفق عمل کنند درمیزان اختصاص بودجه عمرانی نیز سیستم تشویقی درنظرگرفته شود.
د/ تخصیص بودجه درزمینه های مختلف، بسته به عملکرد و برمبنای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری باشد به طوری که همه درحرکت به سمت حداکثری کردن بهینه سازی و بهره وری ازهم سبقت گیرند.
ه/ به همه ذینفعانی که درکوچک کردن مجموعه خود عملکرد مثبتی داشته باشند با سیستمی که موجب افزایش انگیزه باشد، مشوق های قابل توجه اختصاص یابد.
منبع : سایت خبری تحلیلی خبرآنلاین

پرینت متن