مرکز پژوهشهای مجلس از ارائه مدلی برای سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که طی سال های اخیر اقتصاد ایران با دو پدیده تحریم اقتصادی و حمله های سفته بازی روبرو بوده است که آثار زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته اند، افزود: تحریم های اقتصادی به عنوان عامل خارجی اثر منفی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و حمله های سفته بازی نیز به عنوان عامل درونی دارای آثار منفی بر اقتصاد کشور بوده است.

بنابراین ، شناخت دو پدیده فوق و یافتن راهکارهای مقابله با آنها در شرایط فعلی از اهمیت اساسی برخوردار است. در رابطه با تحریم های اقتصادی هدف از شکل گیری آنها ایجاد فشار بر دولت از طریق ایجاد بحران ارزی در اقتصاد ایران است.

در مورد حمله های سفته بازی نیز دلیل شکل گیری آن به وجود آمدن انگیزه های سفته بازی از طریق نوسانات ارزی و ناشی از تحریم های اقتصادی تحمیل شده بر کشور می باشد.

در این مطالعه آثار تحریم های اقتصادی و حمله های سفته بازی بر شکل گیری بحران پولی خاصه ارزی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید: کشورهای غربی با استفاده از تحریم های سخت گیرانه از سال ۲۰۰۶ به بعد به طور مستقیم شکل گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران را از طریق کاهش ذخایر ارزی و به وجود آمدن حمله های سفته بازی دنبال کرده اند. بنابراین تحریم های اقتصادی از طریق افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن فروپاشی سیستم پولی و ایجاد هزینه اقتصادی برای کشور را دنبال کرده است.

در این مطالعه بر اساس نتایج مطالعه تجربی صورت گرفته مکانیسم های اثرگذاری تحریم های اقتصادی بررسی شده و سپس پیشنهادهای سیاستی مناسبی جهت مقابله با آن ارائه شده اند.

منبع: فارس

پرینت متن