در آخرین نظرسنجی استیل ایندکس از بازارهای فولاد دنیا امید به بهبود تقاضای فولاد در سه ماه آتی بهبود داشت. چشم انداز قیمت فولاد نیز خوش بینانه تر شده بود. در سطح جهان ۳۸ درصد از حاضرین در نظرسنجی معتقد بودند تقاضای فولاد بهتر می شود که هفته قبل ۲۳ درصد بودند. موافقان پیش بینی افت تقاضا نیز از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت. ۳۳ درصد رشد قیمت و۲۳ درصد افت قیمت را برآورد کردند که هفته قبل به ترتیب ۲۵ و ۴۳ درصد بودند.

در امریکا امید به رشد قیمت فولاد در سه ماه آتی با ۵ درصد رشد به ۴۰ درصد رسید. ۱۰ درصد معتقد بودند رشد قیمت چشمگیری را شاهد خواهند بود. پیش بینی افت قیمت از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد رسید که امیدوار کننده بود. ۶۰ درصد امریکایی ها افزایش تقاضا را برآورد کردند که هفته قبل این رقم ۳۵ درصد بود. همچنین کسی افت تقاضا را برآورد نکرد.

به گزارش ایفنا، بین اروپایی های حاضر در نظرسنجی موافقان برآورد افزایش قیمت  از ۱۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش داشت. ۲۳ درصد نیز افت قیت را ممکن دیدند که هفته قبل ۴۵ درصد بودند. تنها ۵ درصد افت تقاضا را برآورد کردند و ۲۳ درصد در انتظار رشد تقاضا بودند که ۸ درصد بهبود داشت.

بین آسیایی های حاضر در نظرسنجی نظرات متفاوت بود. ۲۵ درصد رشد قیمت و ۳۸ درصد افت قیمت را برآورد کردند که هفته قبل به ترتیب ۳۳ و ۵۰ درصد بودند. از طرفی امید به رشد تقاضا از ۱۷ درصد به ۵۰ درصد رسید و ۳۸ درصد افت تقاضا را ممکن دیدند که ۵ درصد بیشتر از نظرسنجی قبلی بود.

منبع:

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن