با توجه به کاهش فعالیت فولادسازان دنیا، بانک مک کواری برآورد کرده که باید به میزان ۲۵۰ میلیون تن در سال از طرفیت تولید فولاد دنیا کاسته شود تا صنعت فولاد به نرخ بهره وری ۸۵ درصدی بازگردد. این در حالی است که قبلا این موسسه پیش بینی کرده بود ۱۷۰ میلیون تن در سال باید از ظرفیت تولید فولاد دنیا کاسته شود تا به نرخ بهره وری مشابه بازگردد.

به گزارش ایفنا، در حال حاضر نرخ بهره وری صنعت فولاد دنیا به ۷۲ درصد رسیده که رکورد منفی جدیدی پس از بحران رکود اقتصادی بوده و نشان می دهد کارخانه ها هیچ قدرتی در قیمت گذاری ندارند.  در این بین دولت چین اعلام کرده قصد دارد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن در سال از ظرفیت تولید فولاد خود بکاهد ولی بازه زمانی این تغییر معلوم نیست. این موسسه اعتبارسنجی اعلام کرده کاهش ظرفیت تولید چین تاکنون ناچیز بوده و ۲۰ میلیون تن در سال ثبت شده است.

پرینت متن