یکی از موضوعهای بحث برانگیز در عرصه اقتصادی، ارتباط میان پیشرفت اقتصادی و محیط زیست است.

برخی محققان شکل گیری معضل آلودگیهای جدید و نبود موفقیت در حل مشکل گرم شدن زمین و افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه را ناشی از عملکرد نادرست افراد درباره مسائل اقتصادی عنوان می کنند، اما در مقابل گروهی دیگری به پیشرفتهای دست یافته همچون بهبود وضع مردم به واسطه پیشرفت فناوری اشاره می کنند.

بر این اساس گروه نخست تمرکز خود را روی مشکلات محیط زیست موجود قرار داده اند و گروه دوم بر تاریخ طولانی و گاه نامنظم بهبود در استاندارد زندگی توجه دارند.

مقاله «الویت بندی سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی ایران با ملاحظه آلودگی های زیست محیطی» اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گازهای آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی را بررسی می کند.

برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO٢,SPM,NOX,CH,SO٢ و هم چنین جدول چهارده بخشی داده- ستانده سال ١٣٨۵ استفاده شده است.

در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین و تعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخصهای متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است.

نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگیهای زیست محیطی نشان می دهد که در تخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیتهای جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار افزون بر مسائل اقتصادی به موضوع آلودگیهای زیست محیطی هم توجه جدی کند.

منبع: شانا

پرینت متن