امروزه نفت به عنوان عاملی اثرگذار برای کسب قدرت و اعتبار برای کشورهای دارنده آن و یا کشورهای دارنده دخایر نفتی ایفای نقش می کند.

به گونه ای که می توان ادعا کرد یکی از مهمترین عرصه های رقابت و منازعه میان قدرتهای جهان برای تملک و نظاره بر منابع نفتی جهان است که همین رقابتها زمنیه بسیاری از تحولهای سرنوشت ‌ساز در صحنه جهان را سبب شده است.

در این بین شناخت محیط خرد خارجی ـ مشتریان، رقبا و عرضه کنندگان ـ و عوامل موثر بر آنها همچنین طراحی چشم انداز مطلوب، شناخت راهبردهای رقبا و عرضه کنندگان و بررسی نوع برخورد با مشتریان به عنوان یک اهرم مهم و حیاتی در صنعت نفت افزون بر شناخت فرصتها و دور کردن تهدیدها سبب می شود که مدیران و تصمیم گیرندگان ارشد برای دستیابی به آینده ای روشن به استفاده از برنامه ‌ریزی راهبردی روی آورند.

پژوهش «تحلیل استراتژیک محیط برونی صنعت نفت» به دنبال ارائه و ایجاد انگیزش در مدیران برای استفاده از برنامه ‌ریزیهای راهبردی برای آینده صنعت نفت انجام شده است.

نتایج این پژوهش شواهدی را با توجه به شدت تأثیر گذاری هر یک از عوامل محیط خرد خارجی در صنعت نفت بیان کرده است.

با مشاهده نتایج مقاله می توان اذعان کرد که اولویت بندی و درجه اهمیت هر یک از سه عامل مشتریان، رقبا و عرضه کنندگان با یکدیگر متفاوت و دارای اختلاف معنی دار است، به عبارتی دیگر فرصت‌ها و تهدیدات محیط خرد صنعت نفت تحت تأثیر هر یک از این ابعاد از خود واکنشی ویژه و متفاوت ارائه می کند.

این به نحوی است که مشتریان با اولویت نخست بیشترین تأثیر را در تهدید زایی صنعت نفت دارند و در گام بعدی رقبا و در گام سوم عرضه کنندگان در خطرآفرینی تأثیر گذار هستند.

منبع: شانا

پرینت متن