بنا بر آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد مصرف جهانی فولاد در سال ۲۰۱۵ یک میلیارد و۵۰۰ میلیون تن ثبت شد در حالی که سال ۲۰۱۴ معادل ۵۰ میلیون تن بالاتر بود. این اولین کاهش در مصرف فولاد طی ۵ سال اخیر بوده است.

در این بین میزان مصرف فولاد کشورهای آسیایی در سال گذشته ۹۷۸ میلیون تن ثبت شد که ۳٫۳ درصد افت داشت. در کشورهای عضو نفتا نیز مصرف فولاد کاهش داشته از ۱۴۶ میلیون تن به ۱۳۴ میلیون تن رسید که معادل ۸٫۳ درصد افت داشته است.

منیع:ایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن