آیا برنامه ششم توسعه مشکلات اقتصادی ایران را حل می‌کند؟

لایحه برنامه ششم توسعه یک مبنای خوب برای اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد ایران فراهم می سازد، اما آنطور که تاریخ نشان می دهد، مشکل در ایران نبود قوانین و مقررات مناسب نیست، بلکه بی میلی یا ناتوانی در اجرای…