سیاست های دولت تغییر نکند تولید فولاد افزایش نمی یابد

سرمایه گذارهای نابجا و سیاست گذاری هایی که از توجیه اقتصادی خارج می شوند از جمله عواملی است که به زعم مدیر عامل فولاد یزد بازدارنده افزایش ظرفیت فولاد شده است. سید محمد احرامیان، با بیان اینکه نمی توان انتظار…