پروفیل های در و پنجره

/mm D /mm C /mm B /mm A Model
25 25 51 29 507
38 25 38 29 508
38 25 51 29 509
نوع محصول Type of product /mm ضخامت Thickness /kg طول Length /kg وزن شاخه Weight each branch تعداد بسته Number of Package /kg وزن بسته Weight of Package
507 2 6 15 70 1050
508 2 6 15 70 1050
509 2 6 15 70 1050