کاربرد پروفیل قوطی مستطیل

کاربرد در لوازم پزشکی کاربرد پروفیل های قوطی مستطیل در ساخت انواع تخت های بیمارستانی و تجهیزات حمل بیمار، تجهیزات آزمایشگاهی صنایع خودرو سازی و حمل و نقل عمومی کاربرد پروفیل های قوطی مستطیل در ساخت اتاق انواع خودروهای سنگین…