۵۰ چالش میز صادرات خدمات فنی و مهندسی

 مسعود پورحمیدی عضو میز صادرات خدمات فنی و مهندسی اصفهان کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسان‌های شدید قیمت آن، کسری بودجه و کاهش قدرت خرید و مهم‌تر از همه پایان‌پذیر بودن منابع نفت، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور را…