روش تولیدقوطی پروفیل

پروسه تبدیل ورق به مقاطع ساختمانی (H.S.S) نتیجه فرایندی شامل فرمینگ، جوش و سایزینگ می باشد. در حال حاضر از ۳ شیوه برای تولید این مقاطع استفاده می گردد: ۱- تبدیل لوله به ستون باکس: در روش تبدیل لوله به…