شرایط احترام به رای در انتخابات اتاق

محمدرضا طلایی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دوره‌هایی در تاریخ ایران دیده می‌شود که بالاترین مقام اجرایی علاوه بر انتصاب ریاست قشون و ارتش، اقدام به انتخاب ملک‌التجار نیز می‌کرد. ملک‌التجار انتصابی توسط مقام ارشد البته در میان همکاران…