اوج گرفتن قیمت ورق در آلمان

محدودیت عرضه و افزایش قیمتهای پیشنهادی تولیدکنندگان روند صعودی در بازار ورق آلمان ایجاد کرده است. دست اندرکاران بازار نظر به تداوم این روند افزایشی دارند. کاهش عرضه چین به دلیل موانع آنتی دامپینگ از طرفی و کاهش عرضه تولیدکنندگان…