لزوم زدودن بحث روانی لغو تحریم بانکی

رئیس جمهور ضرورت زدودن بحث روانی لغو تحریم های بانکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقدامات انجام شده برای برقراری روابط بانکی و بیمه صادراتی میان ایران و ایتالیا مناسب است. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، “حسن روحانی”با اشاره…