جدول مشخصات محصولات پروفیل به تفکیک نوع ،ضخامت،وزن شاخه به کیلوگرم ،تعداد در هر بسته و در نهایت وزن تقریب هر بسته را می توانید مشاهده نمایید.

جدول مشخصات محصولات پروفیل به تفکیک نوع ،ضخامت،وزن شاخه به کیلوگرم ،تعداد در هر بسته و در نهایت وزن تقریب هر بسته را می توانید مشاهده نمایید. ردیف نوع محصول-میلیمتر ضخامت-میلیمتر وزن شاخه-کیلوگرم تعدادمحصول در هر بسته وزن تقریبی هر…