محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 100x40x1.8 میلی متر

  ابعاد: 100x40 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 23.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 40
 • قوطی مستطیل 100x40x2 میلی متر

  ابعاد: 100x40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 26 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 40
 • قوطی مستطیل 100x40x2.5 میلی متر

  ابعاد: 100x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 32.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 32
 • قوطی مستطیل 100x40x2.8 میلی متر

  ابعاد: 100x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 36.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 28
 • قوطی مستطیل 100x40x3 میلی متر

  ابعاد: 100x40 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 39 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 28
 • قوطی مستطیل 100x40x4 میلی متر

  ابعاد: 100x40 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 50.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20