محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 120x60x2 میلی متر

  ابعاد: 120x60 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 32.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 32
 • قوطی مستطیل 120x60x2.5 میلی متر

  ابعاد: 120x60 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 42 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 120x60x2.8 میلی متر

  ابعاد: 120x60 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 46.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 120x60x3 میلی متر

  ابعاد: 120x60 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 50 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 120x60x4 میلی متر

  ابعاد: 120x60 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1320 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 66 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مستطیل 120x60x5 میلی متر

  ابعاد: 120x60 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1660 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 83 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20