محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل کنگره 20×30 میلیمتر

  ابعاد: 20×30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مستطیل 30x20x1.5 میلی متر

  ابعاد: 30x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 6.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 140
 • قوطی مستطیل 30x20x1.8 میلی متر

  ابعاد: 30x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 8.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مستطیل 30x20x2 میلی متر

  ابعاد: 30x20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مستطیل 30x20x2.5 میلی متر

  ابعاد: 30x20 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 11.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 90
 • قوطی مستطیل 30x20x2.8 میلی متر

  ابعاد: 30x20 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 12.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 80
 • قوطی مستطیل 30x20x3 میلی متر

  ابعاد: 30x20 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 13.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 80