محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 30×30 میلیمتر

  ابعاد: 30×30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 100
 • پروفیل کنگره 30×30 میلیمتر

  ابعاد: 30×30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 100
 • قوطی مربع 30x30x1.5 میلی متر

  ابعاد: 30*30 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 8.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • قوطی مربع 30x30x1.8 میلی متر

  ابعاد: 30*30 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 10 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 100
 • قوطی مربع 30x30x2 میلی متر

  ابعاد: 30*30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 100
 • قوطی مربع 30x30x2.5 میلی متر

  ابعاد: 30*30 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 13.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مربع 30x30x2.8 میلی متر

  ابعاد: 30*30 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 920 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 15.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 60