محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 20×40 میلیمتر

  ابعاد: 20×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 96
 • پروفیل کنگره 20×40 میلیمتر

  ابعاد: 20×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 96
 • قوطی مستطیل 40x20x1.5 میلی متر

  ابعاد: 40x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 8.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 112
 • قوطی مستطیل 40x20x1.8 میلی متر

  ابعاد: 40x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 10 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 96
 • قوطی مستطیل 40x20x2 میلی متر

  ابعاد: 40x20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1060 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 96
 • قوطی مستطیل 40x20x2.5 میلی متر

  ابعاد: 40x20 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 13.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 72
 • قوطی مستطیل 40x20x2.8 میلی متر

  ابعاد: 40x20 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 15.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 64
 • قوطی مستطیل 40x20x3 میلی متر

  ابعاد: 40x20 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1060 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 16.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 64