محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 40x30x1.5 میلی متر

  ابعاد: 40x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 9.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 96
 • قوطی مستطیل 40x30x1.8 میلی متر

  ابعاد: 40x30 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 11.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 80
 • قوطی مستطیل 40x30x2 میلی متر

  ابعاد: 40x30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 13 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 80
 • قوطی مستطیل 40x30x2.5 میلی متر

  ابعاد: 40x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 16.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 64
 • قوطی مستطیل 40x30x2.8 میلی متر

  ابعاد: 40x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 18.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • قوطی مستطیل 40x30x3 میلی متر

  ابعاد: 40x30 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 19.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56