محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 40×40 میلیمتر

  ابعاد: 40×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • پروفیل کنگره 40×40 میلیمتر

  ابعاد: 40×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مربع 40x40x1.5 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 11.1 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 90
 • قوطی مربع 40x40x1.8 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 13.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مربع 40x40x2 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 14.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مربع 40x40x2.5 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1110 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 18.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 60
 • قوطی مربع 40x40x2.8 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 20.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 50
 • قوطی مربع 40x40x3 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1110 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 22.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 50
 • قوطی مربع 40x40x4 میلی متر

  ابعاد: 40*40 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 25 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 40