محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 50x25x1.5 میلی متر

  ابعاد: 50x25 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 10.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 90
 • قوطی مستطیل 50x25x1.8 میلی متر

  ابعاد: 50x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 880 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 12.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مستطیل 50x25x2 میلی متر

  ابعاد: 50x25 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 14 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مستطیل 50x25x2.5 میلی متر

  ابعاد: 50x25 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 17.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 60
 • قوطی مستطیل 50x25x2.8 میلی متر

  ابعاد: 50x25 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 19.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 50
 • قوطی مستطیل 50x25x3 میلی متر

  ابعاد: 50x25 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 20.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 50