محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 60x20x1.5 میلی متر

  ابعاد: 60x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 11.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 88
 • قوطی مستطیل 60x20x1.8 میلی متر

  ابعاد: 60x20 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 13.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 72
 • قوطی مستطیل 60x20x2 میلی متر

  ابعاد: 60x20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 14.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 72
 • قوطی مستطیل 60x20x2.5 میلی متر

  ابعاد: 60x20 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 18.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • قوطی مستطیل 60x20x2.8 میلی متر

  ابعاد: 60x20 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1030 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 20.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 50
 • قوطی مستطیل 60x20x3 میلی متر

  ابعاد: 60x20 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 22.1 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 49