محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مستطیل 60x30x1.5 میلی متر

  ابعاد: 60x30 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 12.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 80
 • قوطی مستطیل 60x30x1.8 میلی متر

  ابعاد: 60x30 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 15 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 64
 • قوطی مستطیل 60x30x2 میلی متر

  ابعاد: 60x30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 16.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 64
 • قوطی مستطیل 60x30x2.5 میلی متر

  ابعاد: 60x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 20.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مستطیل 60x30x2.8 میلی متر

  ابعاد: 60x30 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 23.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 40
 • قوطی مستطیل 60x30x3 میلی متر

  ابعاد: 60x30 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 25 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 40