محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 40×60 میلیمتر

  ابعاد: 60×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • پروفیل کنگره 40×60 میلیمتر

  ابعاد: 60×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • قوطی مستطیل 60x40x1.5 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 13.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • قوطی مستطیل 60x40x1.8 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 16.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • قوطی مستطیل 60x40x2 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • قوطی مستطیل 60x40x2.5 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1130 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 23 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 49
 • قوطی مستطیل 60x40x2.8 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 26 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 42
 • قوطی مستطیل 60x40x3 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 27.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مستطیل 60x40x4 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 36.1 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مستطیل 60x40x5 میلی متر

  ابعاد: 60x40 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1120 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 44.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 25