محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مربع 60x60x1.8 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 20.1 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مربع 60x60x2 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 22.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مربع 60x60x2.5 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 28 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 35
 • قوطی مربع 60x60x2.8 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 31.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 32
 • قوطی مربع 60x60x3 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 33.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 32
 • قوطی مربع 60x60x4 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 43 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 25
 • قوطی مربع 60x60x5 میلی متر

  ابعاد: 60*60 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 53.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20