محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • پروفیل طرح و کنگره 40×80 میلیمتر

  ابعاد: 40×80 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 22.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • پروفیل کنگره 40×80 میلیمتر

  ابعاد: 40×80 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 22.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مستطیل 80x40x1.5 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1010 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 16.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 60
 • قوطی مستطیل 80x40x1.8 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 20.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مستطیل 80x40x2 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 22.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مستطیل 80x40x2.5 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 28 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مستطیل 80x40x2.8 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 31.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مستطیل 80x40x3 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 33.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مستطیل 80x40x4 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 43.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مستطیل 80x40x5 میلی متر

  ابعاد: 80x40 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 53.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20