محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مربع 80x80x1.5 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 22.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48
 • قوطی مربع 80x80x1.8 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 970 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 27 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مربع 80x80x2 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 30 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 36
 • قوطی مربع 80x80x2.5 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1120 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 37.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مربع 80x80x2.8 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 41.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مربع 80x80x3 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 44.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
 • قوطی مربع 80x80x4 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1150 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 57.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 80x80x5 میلی متر

  ابعاد: 80*80 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1460 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 73 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20