محصولات

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مربع 90x90x1.8 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 910 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 30.3 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مربع 90x90x2 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1010 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 33.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 30
 • قوطی مربع 90x90x2.5 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 42 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 25
 • قوطی مربع 90x90x2.8 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 47 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 90x90x3 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1010 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 50.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 90x90x4 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1320 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 66 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 90x90x5 میلی متر

  ابعاد: 90*90 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1660 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 83 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20