محصولات

جدول اندازه گیری

 • چارچوب ساده 2 میلی متری

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 23.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 42
 • چارچوب فرانسه 1.5 میلی متری

  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 990 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 17.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • چارچوب فرانسه 1.8 میلی متری

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 20 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 49
 • چارچوب فرانسه 2 میلی متری

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1150 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 23.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 49
 • چارچوب مکزیکی 2 میلی متری

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 30 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 35