محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 120x120x10 میلیمتر

  ابعاد: 120*120 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن بسته: 1740 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 217 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 120x120x12 میلیمتر

  ابعاد: 120*120 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن بسته: 2050 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 256 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 120x120x4 میلیمتر

  ابعاد: 120*120 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1060 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 88.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 120x120x5 میلیمتر

  ابعاد: 120*120 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1320 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 110 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 120x120x6 میلیمتر

  ابعاد: 120*120 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن بسته: 1580 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 131.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 120x120x8 میلیمتر

  ابعاد: 120*120 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن بسته: 1390 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 174 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 140x140x10 میلیمتر

  ابعاد: 140*140 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن بسته: 2000 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 250 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 140x140x12 میلیمتر

  ابعاد: 140*140 میلیمتر
  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن بسته: 2420 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 302 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 140x140x4 میلیمتر

  ابعاد: 140*140 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 1240 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 103 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 140x140x5 میلیمتر

  ابعاد: 140*140 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1560 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 130 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 140x140x6 میلیمتر

  ابعاد: 140*140 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن بسته: 1860 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 155 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • مقاطع سازه‌ای توخالی(HSS) 140x140x8 میلیمتر

  ابعاد: 140*140 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن بسته: 1650 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 206 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8