محصولات

فیلتر ها

قطر

ضخامت

قطر

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • لوله 1.8×114.3 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 640 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 33.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 19
  قطر: 4 اینچ - 114.3 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×21.4 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 940 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 5.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 170
  قطر: 1/2 اینچ - 21.4 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×26.4 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 910 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 130
  قطر: 3/4 اینچ - 26.4 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×33.4 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 880 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 8.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 102
  قطر: 1 اینچ - 33.4 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×42 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 880 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 80
  قطر: 5/4 اینچ - 42 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×48 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 900 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 12.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
  قطر: 3/2 اینچ - 48 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×60 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 16 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 61
  قطر: 1 اینچ - 60 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×76.1 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 880 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 20.1 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 44
  قطر: 3/2 اینچ - 76.1 میلیمتر
   
 • لوله 1.8×88.9 میلی متر

  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 560 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری : 23.5 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 24
  قطر: 3 اینچ - 88.9 میلیمتر
   
 • لوله 10×219 میلی متر

  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن شاخه 6 متری : 313 کیلوگرم
  قطر: 8 اینچ - 219 میلیمتر
   
 • لوله 10×273 میلی متر

  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن شاخه 6 متری : 393 کیلوگرم
  قطر: 10 اینچ - 273 میلیمتر
   
 • لوله 12×219 میلی متر

  ضخامت: 12 میلیمتر
  وزن شاخه 6 متری : 374 کیلوگرم
  قطر: 8 اینچ - 219 میلیمتر