محصولات

فیلتر ها

ابعاد

ضخامت

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • قوطی مربع 100x100x1.5 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 1.5 میلیمتر
  وزن بسته: 980 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 35 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 28
 • قوطی مربع 100x100x1.8 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 850 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 33.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 25
 • قوطی مربع 100x100x10 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 10 میلیمتر
  وزن بسته: 1420 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 177.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • قوطی مربع 100x100x2 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 37.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 25
 • قوطی مربع 100x100x2.5 میلی متری

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 2.5 میلیمتر
  وزن بسته: 930 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 46.7 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 100x100x2.8 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 2.8 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 52 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 100x100x3 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 3 میلیمتر
  وزن بسته: 1120 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 56 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 20
 • قوطی مربع 100x100x4 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 4 میلیمتر
  وزن بسته: 880 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 73 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • قوطی مربع 100x100x5 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 5 میلیمتر
  وزن بسته: 1090 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 90.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • قوطی مربع 100x100x6 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 6 میلیمتر
  وزن بسته: 1310 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 109 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 12
 • قوطی مربع 100x100x8 میلی متر

  ابعاد: 100*100 میلیمتر
  ضخامت: 8 میلیمتر
  وزن بسته: 1150 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 143.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 8
 • قوطی مربع 15x15x1.8 میلی متر

  ابعاد: 15*15 میلیمتر
  ضخامت: 1.8 میلیمتر
  وزن بسته: 960 کیلوگرم
  وزن (شاخه 6 متری): 4.9 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 195