محصولات

قطر

ابعاد

ضخامت

جدول اندازه گیری

 • Hollow Structural Section(HSS) 120x120x8 mm

  Dimension: 120*120 mm
  Thickness: 8 mm
  Weight: 1390 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 174 Kg
  Quantity per package: 8
 • Hollow Structural Section(HSS) 200x100x5 mm

  Dimension: 100*200 mm
  Thickness: 5 mm
  Weight (per 6 meter tube): 141 Kg
 • Kongre Profile 40×60 mm

  Dimension: 60×40 mm
  Thickness: 2 mm
  Weight: 1040 Kg
  Weight (per 6 meter tube): 18.6 kg
  Weight (per 6 meter tube): 56
 • پروفیل طرح دار فرانسه 2 میلیمتر

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1150 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 23.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 49
 • پروفیل طرح دار هندریل 2 میلیمتر

  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1020 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 12 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 85
 • پروفیل طرح و کنگره 20×20 میلیمتر

  ابعاد: 20*20 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1080 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 7.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 150
 • پروفیل طرح و کنگره 20×40 میلیمتر

  ابعاد: 20×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1050 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 96
 • پروفیل طرح و کنگره 25×25 میلیمتر

  ابعاد: 25×25 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 9.2 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 120
 • پروفیل طرح و کنگره 30×30 میلیمتر

  ابعاد: 30×30 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1100 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 11 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 100
 • پروفیل طرح و کنگره 40×40 میلیمتر

  ابعاد: 40×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 14.8 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 70
 • پروفیل طرح و کنگره 40×60 میلیمتر

  ابعاد: 60×40 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1040 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 18.6 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 56
 • پروفیل طرح و کنگره 40×80 میلیمتر

  ابعاد: 40×80 میلیمتر
  ضخامت: 2 میلیمتر
  وزن بسته: 1070 کیلوگرم
  وزن شاخه 6 متری: 22.4 کیلوگرم
  تعداد در بسته: 48